O stážach

Čo je to pracovná stáž?

Pracovná stáž je určité obdobie, ktoré stráviš v organizácií/firme za vopred dohodnutých podmienok (pracovná náplň, počet odpracovaných hodín za týždeň, mentor, pracovné miesto a iné). Keďže ide o zahraničnú pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+, základnou podmienkou je, aby si stáž absolvoval/a v inej krajine ako v tej, kde si bol/a zapísaný na štúdium. Na pracovnú stáž získaš finančný príspevok v závislosti od hostiteľskej krajiny. Stáž teda môžeš považovať za vynikajúci priestor na to, aby si uplatnil/a všetko teoretické, čo vieš zo školy, v praxi: dostaneš priestor naučiť sa veľa praktických vecí, zlepšiť si cudzí jazyk a obohatiť nielen svoj životopis, ale aj seba samého.

Kde môžem stážovať?

Určite ťa zaujíma, na akom pracovisku môžeš stážovať. Odpoveď je jednoduchá a škála možností široká. Tzv. prijímajúcou organizáciou pre tvoju stáž môže byť akýkoľvek štátny alebo súkromný podnik, nezisková organizácia, start-up, vzdelávacia/zdravotnícka organizácia, združenie, ministerstvo, ambasáda, výskumný ústav, archív a mnoho iného. Jedinou výnimkou sú organizácie, ktoré sú priamo riadené EÚ ako napr. Európsky Parlament, Európska Komisia, Národné Agentúry, Národné banky. Tieto inštitúcie nie sú oprávnené hosťovať ťa ako Erasmus+ stážistu, keďže majú vlastné programy pre stážistov. Veľkú pozornosť však venuj pracovnej náplni stáže, keďže tá musí byť relevantná k tvojmu odboru štúdia.

Na ako dlho môžeš ísť a čo všetko pre to musíš urobiť, nájdeš v sekcii svojej školy

Kam a s koľkými €?

Ak nie si nováčik v oblasti Erasmus+, určite vieš, že na to, aby si niekam mohol vycestovať, získaš aj finančný príspevok alebo aj tzv. grant. Nie je tomu inak ani pri pracovnej stáži. Na stáž môžeš ísť do akejkoľvek z krajín EÚ a ďalších krajín, ktoré sú do programu Erasmus+ zapojené. To, aký vysoký príspevok na mesiac môžeš získať, zistíš v tomto prehľade:

Skupina 1: Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko. Výška finančnej podpory na mesiac: 720 €

Skupina 2: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko. Výška finančnej podpory na mesiac: 720 €

Skupina 3: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko. Výška finančnej podpory na mesiac: 670 €

Na upresnenie len doplníme, že v infografike sa uvádza suma na mesiac a finančný príspevok nepodlieha daňovej povinnosti. Sú to peniaze, ktoré ti pomôžu pokryť náklady na ubytovanie či stravu počas stáže. Určite však počítaj s vlastnými zdrojmi a s tým, že nás nemusíš informovať o tom, ako s príspevkom naložíš. Stáž ťa teda môže naučiť aj to, ako narábať s vlastnými peniazmi a manažovať si výdavky.

Finančný príspevok ti vyplatíme po podpise zmluvy na tvoj bankový účet v dvoch fázach:

90 % – po fyzickom nástupe na stáž, t.j. po tom, čo prídeš do organizácie a zašleš nám o tom potvrdenie

10 % – po oficiálnom ukončení stáže a odovzdaní všetkých potrebných dokumentov.

Na ako dlho môžeš ísť a čo všetko pre to musíš urobiť, nájdeš v sekcií svojej školy.

Ako dlho trvá stáž?

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility si v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Všeobecné podmienky

Na to, aby si mohol/a absolvovať Erasmus+ stáž, je potrebné spĺňať nasledujúce všeobecné podmienky:

  • si riadne zapísaný/á študent/ka jednej z našich členských vysokých škôl alebo univerzít
  • v aktuálnom stupni štúdia si neabsolvoval/a Erasmus+ mobility (stáž+štúdium) v dĺžke viac ako 12 mesiacov
  • prihlásiť sa podľa pokynov pre tvoju školu
  • ovládať cudzí jazyk, v ktorom budeš pracovať, na komunikatívnej úrovni
  • byť si vedomý/á skutočnosti, že ide o odbornú pracovnú stáž a teda pracovná náplň stáže musí byť relevantná k odboru tvojho štúdia

Zelené cestovanie

Stážisti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami (min. 2 osoby). Pred odchodom na mobilitu stážista pošle e-mailom podpísané čestné vyhlásenie, ktorým prehlasuje, že na mobilitu bude cestovať zelenou dopravou, je potrebné typ dopravy špecifikovať (nepravdivé vyhlásenie predstavuje porušenie podmienok programu Erasmus+ a stratu nároku na grant). V prípade autobusu a vlaku musí študent doložiť cestovný doklad pred mobilitou.

Čestné vyhlásenie_Zelené cestovanie

Príspevok pre stážistov s nedostatkom príležitostí

Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory.

Pri dlhodobej mobilite majú čerství absolventi s nedostatkom príležitostí nárok na finančný príspevok nad úroveň grantu vo výške 250€/mesiac.

Pri krátkodobej mobilite majú čerství absolventi s nedostatkom príležitostí nárok na finančný príspevok nad úroveň grantu vo výške 100€/mesiac alebo 150€/mesiac.